Heracles Almelo streeft er met alle middelen naar om elke bezoeker een fantastisch en veilig verblijf in het stadion te bezorgen. Door onder meer een huisreglement op te stellen probeert Heracles Almelo dit doel te bereiken. Helaas houdt niet iedere bezoeker zich altijd aan de huisregels. Bij een (ernstige) overtreding kan een stadionverbod worden opgelegd. Een stadionverbod kan worden opgelegd door de Gedragscommissie van Heracles Almelo en/of door de KNVB. De Gedragscommissie van Heracles Almelo kan alleen lokale verboden opleggen voor zowel de thuis- als voor de door Heracles Almelo georganiseerde uitwedstrijden. De KNVB legt landelijke en zelfs Europese stadionverboden op. Onderaan deze pagina vindt u de sanctienormen van de KNVB.

Wanneer u te maken krijgt met of vragen hebt over een stadionverbod kunt u contact opnemen met de supportersco√∂rdinator, Raymond Alfons. U mag ook mailen naar r.alfons@heracles.nl.

Op uw verzoek kan de supporterscoördinator u ook ondersteunen wanneer de Gedragscommissie u oproept voor een verhoor nadat u protest hebt aangetekend tegen uw stadionverbod.

Hieronder vindt u het reglement van de Gedragscommissie van Heracles Almelo.

Reglement Gedragscommissie BVO Heracles Almelo, VERSIE MAART 2012

Inleiding
BVO Heracles Almelo streeft er naar om elke bezoeker van haar voetbalstadion een fantastisch en veilig verblijf te verzorgen. Om dat te bereiken zijn door zowel BVO Heracles Almelo als de KNVB en de overheid regels opgesteld. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels en is het noodzakelijk gebleken op overtreding van die regels sancties te stellen. Het opleggen van sancties dient zorgvuldig te geschieden, waarbij de gerechtvaardigde belangen van een ieder in acht dient te worden genomen. Om een zorgvuldig proces te waarborgen heeft de Raad van Toezicht van de BVO Heracles Almelo een onafhankelijke commissie, de Gedragscommissie, ingesteld. De werkwijze van die commissie en de rechten van hen die voor een sanctie in aanmerking komen worden middels dit reglement vastgelegd.

Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

BVO: Betaald voetbalorganisatie Heracles Almelo
De Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht van BVO Heracles Almelo
De Supportersverenigingen: De supportersverenigingen Hart voor Heracles & LOCALS 1903.
Gedragscommissie
Regels en Voorwaarden: De in Nederland geldende wet- en regelgeving zoals uitgevaardigd door    
de Nederlandse overheid, alsmede de regelgeving zoals uitgevaardigd door de KNVB, UEFA en de BVO, alsmede de afspraken die tussen de BVO Heracles Almelo en een of meer Supportersverenigingen zijn 
gemaakt.

Betrokkene: Hij/zij die mogelijk Regels en Voorwaarden heeft overtreden.
Lokaal stadionverbod: Het verbod zich in het voetbalstadion en op de terreinen van de BVO te begeven.

Artikel 1: Vaststelling reglement
Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht, met instemming van de Supportersverenigingen en voorziet in de wijze waarop de Gedragscommissie is samengesteld en in de procedureregels met betrekking tot het opleggen van sancties in verband met niet naleving van Regels en Voorwaarden.

Artikel 2: Doel Gedragscommissie
De Gedragscommissie bepaalt namens de BVO of en zoja welke, personen in aanmerking komen voor een stadionverbod of een andere sanctie en legt die sanctie namens de BVO op. Daarnaast geeft de Gedragscommissie gevraagd en ongevraagd advies aan de BVO betreffende de veiligheid in het algemeen en het opleggen van sancties in het bijzonder.

Artikel 3: Samenstelling en benoeming Gedragscommissie
1. De Gedragscommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die elk voor de duur van een periode van vier jaar door de Raad van Toezicht worden benoemd.
2. Herbenoeming van een lid van de Gedragscommissie is slechts viermaal mogelijk.
3. De Gedragscommissie draagt uit haar midden een voorzitter en waarnemend voorzitter voor, die vervolgens in het geval zijdens de Raad van Toezicht tegen hun benoeming geen bezwaren bestaan door deze laatste in functie worden benoemd.

Artikel 4: Procedure Gedragscommissie
1. Overtreding van Regels en Voorwaarden worden door daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen medewerkers van de BVO als klacht ter kennis van de voorzitter, of bij diens ontstentenis de waarnemend voorzitter, van de Gedragscommissie gebracht.
2. Indien naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, respectievelijk waarnemend voorzitter, van de Gedragscommissie de klacht kan leiden tot het opleggen van een sanctie, geeft deze de BVO opdracht Betrokkene deugdelijk op te roepen tegen een hoorzitting van de Gedragscommissie , waarbij Betrokkene in staat wordt gesteld te worden gehoord en verweer te voeren. Tussen de dag van verzending van de oproep en de hoorzitting dienen tenminste vijf kalenderdagen te liggen.
3. Betrokkene kan zich ter zitting laten bijstaan door een door hem/haar gekozen gemachtigde.
4. Indien Betrokkene hoewel opgeroepen niet verschijnt kan de Gedragscommissie daaruit de gevolgtrekking maken die haar geraden acht.
5. Na de zitting gaat de Gedragscommissie in beraad en komt tot een oordeel. Daarbij wordt gestreefd naar consensus tussen de leden van de Gedragscommissie . Indien dat niet wordt bereikt wordt geoordeeld bij meerderheid van stemmen waarbij in geval van het staken der stemmen de stem van de voorzitter en bij diens ontstentenis die van zijn waarnemer, dubbel telt.
6. De Gedragscommissie doet schriftelijk uitspraak, waarbij zij haar beslissing motiveert.

Artikel 5: Oordeelsvorming / bewijsmiddelen / bronbescherming
1. De Gedragscommissie, haar voorzitter en waarnemend voorzitter, laten zich bij hun oordeel leiden door de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden en oordelen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en zijn mitsdien niet gehouden aan de bewijsregels zoals bij Wet gesteld. 
2. Ter bescherming van bronnen en getuigen is de Gedragscommissie, haar voorzitter en waarnemend voorzitter, noch de BVO gehouden inzage te geven in de middelen die tot de hun oordeelsvorming hebben geleid indien die middelen of de wijze van inzage zou kunnen leiden tot identificatie van personen.

Artikel 6: Voorlopige maatregel
1. In situaties van verdenking van overtreding van Regels en Voorwaarden betrekking hebbende op de openbare orde en/of veiligheid, kan de voorzitter van de Gedragscommissie of bij diens ontstentenis zijn waarnemer, bij wijze van voorlopige maatregel een sanctie als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a., b. en/of  c. opleggen.
2. In geval van het opleggen van een voorlopige maatregel wordt Betrokkene tevens opgeroepen voor een zitting van de Gedragscommissie teneinde in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord en verweer te voeren.
3. De voorzitter/waarnemend voorzitter doet in geval van het opleggen van een voorlopige maatregel mondeling of schriftelijk uitspraak, welke uitspraak zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Betrokkene wordt bevestigd.
4. De voorlopige maatregel wordt opgelegd voor de periode tot de Gedragscommissie uitspraak heeft gedaan.

Artikel 7: (Voorwaardelijke) Sancties en bijzondere voorwaarden
1. De Gedragscommissie kan de navolgende sancties of een combinatie daarvan opleggen:
a. doormelding aan de KNVB;
b. een lokaal stadionverbod;
c. uitsluiting van deelname aan door of namens de BVO georganiseerd vervoer naar uitwedstrijden.
2. De Gedragscommissie kan voorts sancties al dan niet gedeeltelijk in voorwaardelijke vorm opleggen en daar bijzondere voorwaarden aan verbinden, mits redelijk en uitvoerbaar.
3. Als niet limitatieve opsomming van voorbeelden van voorwaarden als bedoeld in het vorige lid kunnen worden beschouwd: een meldingsplicht, activiteiten ten algemene nutte en een verbod tot het bezoeken van uitwedstrijden van de BVO.

Artikel 8: Strafmaat
De Gedragscommissie laat zich bij het opleggen van de sanctie mede leiden door de richtlijnen die de KNVB hanteert, maar is vrij daarvan af te wijken.

Artikel 9: Beroep
1. Tegen een beslissing van de Gedragscommissie staat beroep open.
2. Tegen beslissingen van de voorzitter of waarnemend voorzitter van  de Gedragscommissie staat geen  beroep open.
3. Voor zover tegen een beslissing beroep open staat dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, het beroep binnen veertien dagen na datum bestreden uitspraak schriftelijk bij de Raad van Toezicht te worden ingediend.

Artikel 10: Procedure Beroep
1. Na ontvangst van het beroepschrift wordt de veroordeelde in staat gesteld zijn beroep schriftelijk en/of mondeling toe te lichten ten over staan van een of meer leden van de Raad van Toezicht.
2. De veroordeelde kan zich ter zitting laten bijstaan door een door hem/haar gekozen gemachtigde.
3. Bij vernietiging van de uitspraak van de Gedragscommissie doet de Raad van Toezicht de zaak zelf af.
4. De Raad van Toezicht doet schriftelijk uitspraak.

Klik hier voor de richtlijnen van de KNVB 22-23 over stadionverboden