Heracles Almelo biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website www.heracles.nl (hierna: “de website”), de Heracles Almelo App (hierna: de app) en via de loketten in en rond het stadion van Heracles Almelo. Heracles Almelo hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar supporters. Heracles Almelo verwerkt, beheert en beveiligt je persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen. Hieronder tref je een uiteenzetting aan van ons privacystatement, het gebruik van “cookies” op de website en op welke wijze je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.

Informatie over BVO

BVO is gevestigd te Almelo en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63843714 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is BVO bereikbaar op telefoonnummer 0546-817070. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@heracles.nl.

Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking

Heracles Almelo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards, losse wedstrijdkaarten en lidmaatschappen

In het kader van verkoop van (Seizoen)Club Cards, losse wedstrijdkaarten (voor thuis- en uitwedstrijden) en het HerakidsLidmaatschap kunnen door Heracles Almelo de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk nummer en statutair vestigingsadres (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’).

Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden.

Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan Heracles Almelo verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (Seizoens) Club Card en/of uitkaart. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door Club worden verstrekt aan de KNVB, de overige betaaldvoetbalorganisaties, de politie en/of het Openbaar Ministerie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.

Overeenkomst voor de webshop

In het kader van de webshop kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen.

Aanmelding nieuwsbrieven

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de BVO een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk, omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk veertien dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Heracles-Account

Door het aanmaken van een persoonlijk Heracles-Account kun je zelf aangeven op welke wijze je wel of niet door Heracles Almelo benaderd wilt worden. Eveneens kun je hierin voorkeuren aangeven wat betreft het ontvangen van nieuwsbrieven. Het aanmaken van een Heracles-Account is mogelijk via de website, via de app en via het online kaartverkoopsysteem.

Datatrics

Heracles Almelo zet Datatrics in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de content relevantie. Datatrics plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen. Het betreft hier een push naar de aanwezige pixel, Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde partijen.

Verstrekking gegevens aan derden

Club zal je gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden), indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht, of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven via je Heracles-Account.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van BVO worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin vermeld staan welke persoonsgegevens gebruikt worden en voor welk doel, op welke wijze deze gegevens beveiligd zijn. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BVO en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Andere websites

De website van Heracles Almelo kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door Heracles Almelo. Dit Privacystatement is niet van toepassing op dergelijke websites en Heracles Almelo is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te analyseren met betrekking tot de manier waarop gebruikers de site gebruiken. Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies op uw computer deactiveren. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiliging

Heracles Almelo is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar supporters worden toevertrouwd. Heracles Almelo treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen. Heracles Almelo streeft ernaar om de AVG zo goed als mogelijk na te leven.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BVO te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om BVO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Minderjarig

Als je jonger bent dan 16 jaar moet een van uw ouders, dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacystatement.

Vragen/contact

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop Heracles Almelo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Heracles Almelo via het onderstaande adres dan wel via het e-mailadres info@heracles.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Heracles Almelo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacystatement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website, de app en/of de producten en diensten van Club. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacystatement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2018.