Op 18 mei jl. is door Heracles Almelo aangekondigd met vertegenwoordigers van supporters, sponsoren, staf en andere belanghebbenden te werken aan een betere, duurzame organisatie van de club. Dit naar aanleiding van de onrust bij de club in de afgelopen periode en de zorgen die hier in de verschillende geledingen over bestonden.

In de afgelopen twee maanden is invulling gegeven aan deze actie. Er zijn vier werkgroepen geformeerd met vertegenwoordigers van de supportersverenigingen, sponsoren, medewerkers, oud-spelers, (oud-)bestuurders, vrijwilligers, de burgemeester van Almelo en de directie van Heracles Almelo, aangevuld met externe experts. Deze werkgroepen hebben zich beziggehouden met vier thema’s: cultuur, structuur, voetbal en financiën. Inmiddels ligt er een gedegen basis voor vertrouwen in een betere, duurzame organisatie en hoe hier met alle geledingen invulling aan te geven. De inhoudelijke invulling zal de komende maanden verder in meer detail worden uitgewerkt. 

Per thema zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Cultuur

De werkgroep cultuur, bestaande uit 16 Heraclieden als vertegenwoordigers vanuit alle geledingen, heeft met dit doel gesprekken gevoerd over wat cultuur binnen Heracles Almelo betekent, welke gedeelde waarden ons kenmerken, wat dit inhoudt in de praktijk, en hoe we met elkaar deze waarden en identiteit actief kunnen voorstaan en borgen. De werkgroep bevestigt dat voetbal, de basis voor ons bestaan, altijd op één moet staan. Aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen met passie en strijd waarbij winnen voorop staat. Dit draagt bij aan de binding met supporters en vraagt om structurele borging in verschillende facetten van het technisch beleid. 

Als organisatiecultuur blijkt Heracles Almelo zich het best te laten classificeren als een familiecultuur. Gemeenschappelijkheid, betrokkenheid, traditie, loyaliteit, teamwerk, participatie en consensus zijn voorname kenmerken en succes is direct verbonden met ontvankelijkheid voor de behoeften van stakeholders. De fundamentele clubwaarden die uit de werkgroep sessies naar voren komen, zijn sterk in lijn hiermee: saamhorig & gelijk, toegankelijk & gastvrij, hard werken & ondernemend en betrokken & verantwoordelijk. Deze waarden geven richting aan al ons handelen. Borging wordt versterkt middels het instellen van een klankbordgroep waaraan zaken die direct betrekking hebben op de identiteit van Heracles Almelo worden voorgelegd. Hiermee wordt cultuur verbonden met de uitkomsten van de werkgroep ‘Structuur’.

Structuur

De dagelijkse leiding van de organisatie geschiedt niet door het bestuur, maar door de directie. Operationeel zoals het zou moeten, echter voor een buitenstaander is dit niet altijd helder gebleken. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de governance. Deze onduidelijkheid is door de werkgroep ‘Structuur’ uitgebreid besproken. Uitgangspunt bij het inrichten van de structuur van Heracles Almelo is het toepassen van de vier principes die ontleend zijn aan de Code Goed Sportbestuur van het NOC*NSF: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De werkgroep heeft dit per principe verder uitgewerkt.  

Op korte termijn wordt eerst naar een onafhankelijke voorzitter voor het stichtingsbestuur gezocht. Het stichtingsbestuur dat gaat fungeren als toezichthouder. De opgave voor het stichtingsbestuur en de directie is om de conclusies uit de werkgroep nader uit te werken en extern te laten toetsen. Zodra dit gereed is wordt aan de invulling van de klankbordgroep en aansluitend het stichtingsbestuur gewerkt. In de klankbordgroep komen vertegenwoordigers van de supporters, de sponsoren en medewerkers. Het streven is om dit uiterlijk eind december 2022 gereed te hebben. 

Voetbal

Voetbal staat bij Heracles Almelo altijd op één. De werkgroep ‘Voetbal’ heeft gekeken naar de strategie van Heracles Almelo op voetbalgebied in de gewijzigde situatie waarin Heracles Almelo uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Het is onze ambitie om (Eredivisie) topvoetbal dichtbij te brengen in een stadion dat als thuis voelt voor iedereen. Aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen met passie en strijd waarbij winnen voorop staat! Dit seizoen staat in het teken van één doel: promoveren naar de Eredivisie!

Om dit te helpen bewerkstelligen zijn reeds diverse beslissingen genomen. Zo is besloten het budget en de kwaliteitsambities voor de spelersgroep op het niveau van de Eredivisie te houden, is de begeleidingsstaf versterkt en verstevigd en wordt gezamenlijk gekeken hoe onze topsportfaciliteiten op het gebied van technisch, tactisch, fysiek, medisch, mentaal en lifestyle verder kunnen optimaliseren. Op dagelijkse basis wordt geslepen aan een aanvallende speelwijze die past bij Heracles Almelo op het huidige niveau en stimuleren we een cultuur van elke dag beter willen worden, in en rondom het voetbal. 

Financiën

Heracles Almelo heeft het beleid dat er een vermogenspositie en liquiditeit opgebouwd (garantievermogen) wordt, waardoor de club zonder ingrijpen financieel twee jaar met dezelfde begroting kan doorwerken.

Het doel van de werkgroep ‘Financiën’ is (extern) te laten toetsen dat de financiële situatie van Heracles Almelo nu en voor de komende jaren gezond is zodat met eenzelfde verantwoorde begroting geïnvesteerd kan worden in een spelersgroep die de club op zo kort mogelijke termijn naar de Eredivisie terug kan brengen zonder dat hier concessies gedaan hoeven te worden in de organisatie zelf. Voor het seizoen 2022-2023 is er voldoende ruimte in de begroting en in de liquiditeit om te blijven investeren in de spelersgroep en met dezelfde kantoororganisatie verder te gaan. Dit ondanks de fors lagere televisie-inkomsten van circa 2,5 miljoen euro. Uit de meerjarenbegroting en -liquiditeitsprognose blijkt dat deze investeringen ook in het seizoen 2023-2024 gedaan kunnen worden. Een langer verblijf in de KKD zou financieel niet direct consequenties hoeven te hebben in de kosten voor de spelersgroep, echter vraagt een langer verblijf in de KKD wellicht wel aanpassingen in de begroting. Intern heeft de directie van Heracles Almelo deze doorrekeningen gedaan.