1. Algemeen

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn: Heracles Almelo en organisatoren van andere evenementen in het Stadion.
Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangspunt, de bezoeker van het Stadion.
Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen in het Stadion, zowel op de koop van het toegangsbewijs als op de tot en het verblijf in het Stadion.

Artikel 2. Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs

2.1Iedere bezoeker dient wanneer hij in of om het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs Elke medewerker van Heracles Almelo, dan wel een door haar aangewezen derde, mag te allen tijde een kopie/foto maken van een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs van een bezoeker van het Stadion. Hij / zij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen.
2.2Elke medewerker van Heracles Almelo, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich daar te begeven. Desgevraagd dient een bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Volstaan kan worden met één van de volgende documenten; Seizoen Club Card, Club Card, supporters Club Card of een KNVB pas of een rechtsgeldig vervanger van een dergelijk document.
2.3Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion, dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft. Zijnde de plaats zelf, het pad wat noodzakelijk is om de plaats te bereiken, om het stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen zoals toiletten en snackcorners.
2.4Het publiek mag slechts plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht toe geeft, waarbij de nummering van zitplaatsen strikt moet worden aangehouden. Stichting Stadion, Heracles Almelo en de evenementen organisator behouden zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van het Stadion, een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij het recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie.
2.5Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om in geval van gevaar, een makkelijke toegang te bieden aan hulpdiensten dan wel een veilige uitgang te bieden aan de bezoekers. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen op te houden dan strikt noodzakelijk is.
2.6Bij het verlaten van het Stadion vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs. Uitzonderingen hierop zijn bezoekers van de businessclub en overige bezoekers die vooraf overleg hebben gehad met een hoofdsteward of andere bevoegde medewerkers om na het verlaten van het Stadion, opnieuw toegelaten te worden.

Artikel 3. Alcohol, drugs, handelswaar

3.1Het is de bezoeker verboden het Stadion te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder de invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.
3.2Het meebrengen van dranken, drugs en dergelijke zaken is verboden. Indien bij controle door medewerkers van Heracles Almelo drugs of gerelateerde voorwerpen hulpmiddelen worden aangetroffen, zijn zij bevoegd om dit in te nemen. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen, cq ruimten. (Supporterskavee ’t Hart, Alex Korte Home, de businessruimten en de snackcorners)
3.3Het is in het Stadion en op het terrein van het Stadion verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van Heracles Almelo alsmede / of de Stichting Stadion. Op verzoek van de daartoe gerechtigde medewerkers van Heracles Almelo of de Stichting Stadion dient deze vergunning of toestemming te worden overhandigd.
3.4Heracles Almelo of de evenementen organisator behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion.
3.5Heracles Almelo schenkt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Het is hen verboden alcoholische dranken te kopen en nuttigen.

Artikel 4. Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder

4.1Het is verboden voorwerpen in het Stadion mee te nemen dan wel voorhanden of in het bezit te hebben, zoals flessen, glazen, blikjes, stokken licht met een gebundelde straal, spandoeken met naar de mening van Heracles Almelo en bevoegde medewerkers of organisatoren van evenementen, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, slag -, steek – of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapens kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren.
4.2Het naar het Stadion meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk is te allen tijde verboden, mits hierbij een vergunning wordt aangevraagd bij de overheid en met nadrukkelijke toestemming van Heracles Almelo.
4.3Het is in het Stadion verboden te gooien met enig voorwerp of met enige vloeistof.
4.4Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren.
4.5Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de bevoegde medewerkers, onnodige overlast of hinder aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.
4.6Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel van anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere voorwerpen of bouwwerken te beklimmen cq aanwezig te zijn. Uitzondering hierop is, indien door of namens de directie van Heracles Almelo of de Stichting stadion nadrukkelijk toestemming is gegeven, om daar werkzaamheden te verrichten. Tevens is het verboden om het speelveld te betreden. Heracles Almelo neemt maatregelen wanneer dit wel gebeurt.
4.7Het meebrengen van honden en andere dieren in het Stadion is, aan andere dan gemachtigde medewerkers verboden.
4.8Het is verboden om groepskenmerkende negatieve sfeerbepalende kleding te dragen.

Artikel 5. Vluchtwegen, zitplaatsen, afval en roken

5.1Een ieder dient zich bij aankomst in het Stadion op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van calamiteiten is verboden.
5.2Een ieder dient van de stoel gebruik te maken overeenkomstig het stoelnummer op het toegangsbewijs. Het is verboden om op stoelen te gaan staan. Vernieling van een stoel leidt tot uitzetting en een stadionverbod. De kosten zullen verhaald worden op de vernieler.
5.3Een ieder dient afval van ondermeer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.
5.4Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.

Artikel 6. Beeld- en/of geluidsopnamen

6.1Met uitzondering van, naar het oordeel van Heracles Almelo of een evenementen organisator, bevoegde persfotografen,- filmers of journalisten, is het maken van beeld en/of geluidsopnamen in het Stadion ten behoeve van commerciële doeleinden, verboden. Dit verbod kan uitgebreid worden tot alle doeleinden. Dit wordt alsdan bij de ingangen aangeduid.
6.2In het Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

Artikel 7. Van toepassing zijnde bepalingen

7.1Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Almelo en de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, in het Stadion van toepassing dan wel een overeenkomstige toepassing.

2. Bevoegdheden

Artikel 1. Aanwijzingen

1.1Aanwijzingen van bevoegde medewerkers van het Stadion en evenementenorganisaties, alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoekers onverwijld te worden gevolgd.
1.2Een ieder dient op verzoek van bevoegde medewerkers van Heracles Almelo en de evenementenorganisator, dan wel een aangewezen persoon, alsmede de politie een geldig toegangsbewijs te overleggen, dan wel een bewijs dat hij dienst doet als medewerker van Heracles Almelo of de evenementenorganisator.
1.3Beveiligers (bevoegde medewerkers, waaronder stewards) van Heracles Almelo zijn steeds gerechtigd de bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde objecten en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

3. Sancties

Artikel 1. Verwijdering

1.1Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van Heracles Almelo en de evenementenorganisator, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd of wel uit (enig deel van) het Stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat er enig recht op restitutie ontstaat.
1.2Stichting Stadion en Heracles Almelo zijn gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of een gedraging, waardoor het aanzien van Heracles Almelo, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk in of buiten het Stadion, doch in relatie staande met een evenement en/of wedstrijd in het Stadion de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in hoofdstuk 5, artikel 1.2 op basis van het bedrag van de houder van het toegangsbewijs.
1.3Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de KNVVB, indien het evenement een voetbalwedstrijd betreft, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete zonder daartoe enige in ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.

4. Kaartverkoop

Artikel 1.

1.1Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen of af te geven met name tegen een hoger bedrag dan daarop staat vermeld.
1.2Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.
1.3De afgelasting, het staken en/of het niet uitspelen van een wedstrijd, c.q. evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel) de toegangsprijs, of andere compensatie, behoudens nader door Heracles Almelo dan wel door de evenementenorganisator te stellen regels .
1.4Een ieder dient zich bij aankoop van een toegangsbewijs te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, het rijbewijs of toeristenkaart.
1.5Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens een Seizoen Club Card, een Club Card of een KNVB pas dient te worden getoond (of eventuele rechtsgeldige vervangers van genoemde documenten).
1.6Een ieder geeft de bevoegde medewerkers van Heracles Almelo het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs.
1.7De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk 4, geregeld in een specifieke constructie die geacht wordt onderdeel van deze algemene voorwaarden uit te maken. Een ieder die op een andere dan beschreven wijze een toegangsbewijs heeft gekregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang tot het stadion worden ontzegd.
1.8De toegangskaarten die het geautoriseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.

5. Aansprakelijkheid

Artikel 1.

1.1De bezoeker van het Stadion is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet tot gevolg van het niet naleven van al deze algemene voorwaarden en vrijwaart de Stichting Stadion, Heracles Almelo en de evenementenorganisator voor aanspraken van derde ter zake. Noch de Stichting Stadion, noch Heracles Almelo, noch de evenementenorganisator en evenmin hun medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid.
1.2De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is mede verantwoordelijk en mede aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.
1.3 Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding of restitutie.

6. Overige bepalingen

Artikel 1

Stichting Stadion heeft het recht derden aan te wijzen, Heracles Almelo en de evenementenorganisatoren om datgene wat in onze algemene voorwaarden staat te effectueren.

Artikel 2

Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet geldige bepalingen een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.

Artikel 3

Alle bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing bij uitwedstrijden in het bezoekersvak of gedurende de door Heracles Almelo georganiseerde reis hier naartoe.

Supporters van de bezoekende club.

Voor de supporters, bezoekers van de bezoekende club stelt Heracles Almelo een bezoekersvak ter beschikking van totaal 500 zitplaatsen. Dit geheel conform de regels in het kader van de stadioncapaciteit zoals deze door de KNVB zijn opgesteld.

Naast de huisregels van Heracles Almelo geldt voor de bezoekers, supporters dat ze te gast zijn bij Heracles Almelo, wij ons als gastheer zullen opstellen maar dat bij ongewenst gedrag Heracles Almelo zich het recht voor houdt om bij een volgende te organiseren wedstrijd, bezoekende supporters niet of onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld, verplichte buscombi) toe te laten tot het Stadion.. Eventueel veroorzaakte schade zal altijd op de bezoekende club worden verhaald. Eventuele bewijsvoering, zoals verklaringen van ordepersoneel of digitale beelden zullen ter beschikking worden gesteld aan de politie.

De KNVB richtlijnen voor termijn stadionverbod.

De laatste jaren is het aantal wanordelijkheden rond en tijdens voetbalwedstrijden toegenomen. Mede als gevolg van deze toename heeft de KNVB herhaaldelijk kritiek gekregen over de wijze van de vaak tuchtrechtelijke straffen en de hoogte hiervan voor de desbetreffende BVO (Betaald Voetbal Organisatie). Op grond van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal hebben de tuchtrechtelijke organen de mogelijkheid om straffen op te leggen indien de aanhang van een BVO zich misdraagt en de betrokken BVO kort gezegd onvoldoende maatregelen heeft getroffen. Herhaling en zware vormen vaan wanordelijkheden zullen leiden tot deels nieuw in de reglementen opgenomen zwaardere straffen. Met name wanordelijkheden gericht op, of leidend tot confrontatie met andere supporters zullen harder worde n bestraft.

Dit kan leiden tot als straf, het spelen zonder (delen van) het publiek.

De uitgangspunten voor de strafmaat ingeval van spreekkoren, vernieling, gooien van voorwerpen en de confrontatie zoeken staan in de bijlagen van de KNVB aangegeven.

Richtlijnen termijn stadionverboden KNVB 2009/2010:

Een ieder die door een Betaald Voetbal Organisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld ter zake van voetbalgerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden , rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel. Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op.

Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld ter zake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd.

Inleveren pasfoto:

Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd, zowel door de gedragscommissie (lokaal) als door de KNVB (landelijk), is deze persoon verplicht om binnen zes weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de BVO, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld. De KNVB kan de stadionverbodhouder gedurende de looptijd van het opgelegde stadionverbod verzoeken om iedere 5 jaar een nieuwe recente pasfoto te verstrekken.

DelictomschrijvingAantal maandenAlternatieven
Wet ID in het stadion 3 maanden (1e keer voorwaardelijk)
Wet ID rond het stadion (alleen in combinatie met een andere gedraging) 3 maanden (1e keer voorwaardelijk)
Opgeven valse naam3 maanden6 tot 9 uur
Overtreding APV 9 maanden 15 tot 22 uur
Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting 9 maanden 15 tot 22 uur
Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder politie en stewards 9 maanden 15 tot 22 uur
Valsheid in geschrift 9 maanden 15 tot 22 uur
Beledigen en/of kwetsen van personen 9 maanden 15 tot 22 uur
Diefstal en verduistering 9 maanden 15 tot 22 uur
Baldadigheid/provocatie 9 maanden 15 tot 22 uur
Openbare dronkenschap in of rond het stadion 9 maanden 15 tot 22 uur
(Geringe) vernieling of beschadiging 9 maanden 15 tot 22 uur
Overtreding van de Opiumwet Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen 9 tot 18 maanden 15 tot 45 uur
Overtredingen van de KNVB standaard niet nader en/of afzonderlijk vermeld in deze richtlijn Afhankelijkheid van de overtreding 9 tot 24 maanden 15 tot 60 uur
Gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen. 9 tot 24 maand Afhankelijk van de termijn: van 15 tot maximaal 60 uur
Niet voldoen aan een verplichte combiregeling 12 maanden 24 tot 30 uur
Poging tot binnendringen van het stadion 12 maanden 24 tot 30 uur
Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal 12 maanden 24 tot 30 uur
Aanbieden/Verkopen van toegangskaarten 18 maanden 36 tot 45 uur
Bezit of verkoop van illegale kaarten 18 maanden 36 tot 45 uur
Opruiing 18 maanden 36 tot 45 uur
Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk buiten het stadion  18 maanden 36 tot 45 uur
Brandstichting met geringe gevaarzetting 18 maanden 36 tot 45 uur
Wederspannigheid 18 maanden 36 tot 45 uur
Eenvoudige mishandeling 18 maanden 36 tot 45 uur
Overtreding van de Wet Wapens en Munitie 18 maanden 36 tot 45 uur
Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk 18 maanden 36 tot 45 uur
Openlijke geweldpleging Afhankelijk van de omschrijving en/of de gevolgen 18 tot 36 maand Afhankelijk van de termijn: 36 tot maximaal 90 uur
Voorbereidingshandeling (alleen voor feiten waarop volgens deze richtlijn minimaal 36 maanden staat) Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen 18 tot 36 maand Afhankelijk van de termijn: 36 tot maximaal 90 uur
Belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire uitlatingen 24 maanden 40 tot 60 uur
(Ernstige) vernieling of beschadiging 24 maanden 40 tot 60 uur
Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting 36 maanden 75 tot 90 uur

Poging zware mishandeling 36 maanden 75 tot 90 uur
Bedreiging 36 maanden 75 tot 90 uur
Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk in het stadion 36 maanden 36 maanden
75 tot 90 uur
Binnendringen van het stadion met geweld 48 maanden
Betreden van het speelveld (erfvredebreuk) 60 maanden
Vernieling met ernstige gevolgen
60 maanden
Bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van een vuurwerkbom 60 maanden
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge c.q. zware mishandeling 60 maanden
Brandstichting met ernstige gevaarzetting 60 maanden
Poging doodslag 60 maanden
Deelneming aan een aanval of een vechterij 60 maanden
Mishandeling met de dood ten gevolge 240mnd/20 jaar
Doodslag 240mnd/20 jaar
Deelneming aan aanval of vechterij met de dood ten gevolge 240mnd/20 jaar

II BOETES

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt opgelegd, zal tevens (overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB) een boete worden opgelegd:
• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,-;
• voor personen in de leeftijdscategorie vanaf 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,-;
• voor personen vanaf 18 jaar bedraagt de geldboete € 450,-.

Indien sprake is van overtreding van een opgelegd stadionverbod wordt voor de eerste overtreding een boete opgelegd van € 900,-, voor de tweede overtreding een boete van € 1500,- en voor de derde en elke navolgende overtreding een geldboete van € 2000,-.

III ALTERNATIEVE TRAJECTEN

In de afgelopen seizoenen hebben de clubs de commissie stadionverboden van de KNVB met grote regelmaat verzocht een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een voorwaardelijk verbod. In ruil hiervoor dient de supporter een aantal uren onbetaalde arbeid te verrichten ten behoeve van de club. Hoewel de KNVB positief stond en staat ten opzichte van dergelijke verzoeken, blijkt dat grote verschillen bestaan in de door de clubs aan hun supporters aangeboden alternatieven.
Teneinde aan deze situatie een einde te maken heeft de KNVB een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

1.De derde kolom van de Richtlijn termijn stadionverbod geeft de marges weer die in acht moeten worden genomen teneinde supporters een individueel, op de persoon gericht, alternatief traject aan te bieden. Een voorstel van een club aan de commissie stadionverboden zal niet in behandeling worden genomen als het voorstel tot een alternatief traject niet tenminste het bij de gepleegde gedraging behorende minimum aantal uren beslaat. Indien een supporter zich aan meerdere gedragingen schuldig heeft gemaakt, wordt het bij de desbetreffende gedragingen behorende minimum aantal uren bij elkaar opgeteld.
2.Voor gedragingen tot en met 9 maanden kan de club de commissie stadionverboden direct verzoeken om omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod. Gedragingen waarop een onvoorwaardelijk verbod van 12 maanden of langer staat worden door de commissie stadionverboden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de desbetreffende supporter tenminste een kwart van zijn onvoorwaardelijke stadionverbod erop heeft zitten.
3.De desbetreffende club is verantwoordelijk voor de effectuering van het alternatieve traject. Eerst nadat de club de commissie er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat de supporter het alternatieve traject met goed gevolg heeft doorlopen, zal de commissie het verzoek tot omzetting in behandeling nemen (en kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen).
4.De omzetting van een onvoorwaardelijk verbod in een deels voorwaardelijk verbod heeft geen gevolgen voor de aan de supporter opgelegde geldboete of de verplichting om een pasfoto in te leveren. Omzetting naar een voorwaardelijk stadionverbod zal alsdan niet eerder geschieden dan nadat de supporter een pasfoto heeft ingeleverd conform de voorwaarden zoals opgenomen in het deurwaardersexploot. De supporter blijft de opgelegde geldboete aan de KNVB verschuldigd. Eerst nadat de supporter de geldboete aan de KNVB heeft voldaan dan wel een betalingsregeling met de deurwaarder is overeengekomen, kan de omzetting als zodanig gestalte krijgen. Voor verzoeken die betrekking hebben op stadionverboden tot en met 9 maanden geldt dat eerst tot omzetting zal worden overgegaan indien de desbetreffende supporter de explootkosten aan de KNVB heeft voldaan.
Mocht een supporter een betalingsregeling zijn overeengekomen, dan hoeft dit niet aan omzetting van het onvoorwaardelijke verbod in een voorwaardelijk verbod in de weg te staan. Echter, indien de supporter zijn regeling niet nakomt dan zal de gehele periode van het voorwaardelijke verbod alsnog onvoorwaardelijk worden opgelegd.
5.De supporter, die zich gedurende de looptijd van zijn stadionverbod dan wel binnen 3 jaar na afloop van zijn stadionverbod, wederom schuldig maakt aan een van de in de Richtlijn opgenomen gedragingen, komt niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.
6.Supporters, aan wie een onvoorwaardelijk stadionverbod van (totaal) 48 maanden of meer is opgelegd,komen niet in aanmerking voor deelname aan een alternatief traject.

De lokale autoriteiten, Burgemeester,Politie en Justitie

De politie is bij de door Heracles Almelo te organiseren wedstrijden in eerste instantie verantwoordelijk voor de openbare orde buiten het Stadion. In voorkomende gevallen van (ernstige) verstoring van de orde binnen het stadion zal zij door Heracles Almelo gevraagd worden in te grijpen binnen het stadion.

Specifieke afspraken

Spandoeken, banners en andere uitingen in woord of beeld

Een spandoek met een kwetsende tekst met een belediging gericht op een persoon of instantie dan wel een strafbare tekst wordt uit het stadion verwijderd. In dit kader wordt als kwetsend gedefinieerd “als de grens van door een brede laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is overschreden”.

Spreekkoren

Tegen massale en langdurige spreekkoren met kwetsende teksten dan wel racistische en/of discriminerende uitingen wordt opgetreden. Als zijnde spreekkoren wordt gedefinieerd; alle gevallen waarin kwetsende, beledigende, bedreigende, racistische en/of discriminerende teksten vanaf de tribune worden geroepen. In dit kader wordt als kwetsend gedefinieerd ‘als de grens van door een brede laag van de maatschappij geaccepteerde normen en waarden wordt/is overschreden”. Tijdens de wedstrijd zal na een oproep de wedstrijd kunnen worden stilgelegd. Na een eventuele 2e onderbreking bestaat de mogelijkheid, dat de wedstrijd definitief zal worden gestaakt.

Heracles Almelo volgt hierbij de richtlijn “bestrijding verbaal geweld” van de KNVB. Binnen deze richtlijn wordt een opsomming gegeven van niet toelaatbaar verbaal geweld. Het betreft hier echter geen exclusieve uitputtende opsomming.

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij uitspelende BVO 2009/2010:

1e keer 1 voorwaardelijke wedstrijd zonder uitpubliek, proeftijd 2 jaar
2e keer binnen 2 jaar 
(1e recidive)
Omzetting van de voorwaardelijke straf + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
3e keer binnen 2 jaar 
(2e recidive)
2 uitwedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
4e keer binnen 2 jaar (3e recidive) 3 wedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.
5e keer binnen 2 jaar (4e recidive) 5 wedstrijden zonder uitpubliek + betreffende wedstrijd zonder uitpubliek voor volgend seizoen.

Uitgangspunten straffen wanordelijkheid spreekkoren bij thuisspelende BVO 2009/2010:

1e keer
Een voorwaardelijke straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld met een proeftijd van 2 jaar (indicatie 15.000 euro)
2e keer binnen 2 jaar 
(1e recidive)
De voorwaardelijke straf wordt omgezet.
3e keer binnen 2 jaar 
(2e recidive)
Straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld (indicatie 25.000 euro)
4e keer binnen 2 jaar (3e recidive) Straf in de vorm van het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld (indicatie 35.000 euro) + 1 wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek, proeftijd 2 jaar.
5e keer binnen 2 jaar (4e recidive) 1 wedstrijd zonder publiek.

Ten aanzien van recidive wordt er maximaal twee jaar teruggekeken vanaf de datum van de wedstrijd. Hierbij wordt er gekeken hoe vaak de betaaldvoetbalorganisatie opdracht krijgt van heet bevoegde tuchtrechtelijke orgaan tot het doen van een investering gericht op voorkoming van herhaling van verbaal geweld, zulks voor rekening van de betaaldvoetbalorganisatie. Het plan van aanpak dient te voorzien in concrete prestaties van de betaaldvoetbalorganisatie waaraan op daarvoor vastgestelde tijdstippen dient te zijn voldaan. Het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan stelt bij bekrachtiging van het plan van aanpak een sanctietraject vast waaruit blijkt welke sanctie – in voorkomende gevallen achtereenvolgend – zijn verbonden aan het niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de daarvoor geldende tijdstippen.

Sfeeracties

Sfeeracties in het stadion worden in goed overleg met betrokkenen (Heracles Almelo, supporterscoördinator, veiligheidscoördinator en de supportersvereniging tot stand gebracht. Almelo Tifosi is een onderdeel van supportersvereniging BiancoNero, die zich hier in het bijzonder mee bezig houdt. Hierbij geldt dat het afsteken van vuurwerk voor, tijdens en na de wedstrijd onder geen enkele voorwaarde is toegestaan, tenzij een officiële vergunning via de provincie is aangevraagd en toegekend.

General provisions

1. General

Article 1. Definitions and Scope

Users of these General Terms and Conditions: Heracles Almelo and organizers of other events in the Heracles Almelo Stadium.
Counterparties are: the initial owner of a ticket, the holder of an access point, the visitor to the Heracles Almelo Stadium.
These conditions apply between users and their counterparts in all events at the Heracles Almelo Stadium, both in the purchase of the ticket and on the up and stay at Heracles Almelo Stadium.

Article 2. Identification / presentation of admission ticket

2.1Each visitor has when he is present in or around the Heracles Almelo Stadium, to have a valid ticket and identification. He / she only has access through the appropriate inputs.
2.2Any member of the Heracles, or designated by its third, at all times to demand the power that the visitor proves that he has a valid ticket and is entitled there to be located where it is found at the time of control or possibly doing is located to go there. If required, a visitor has to identify themselves on the basis of a valid ID. It may be sufficient with one of the following documents; Season Club Card, Club Card, Supporters Club Card or KNVB pass or a valid substitute of such document.
2.3It is forbidden to remain in, or to move to another part of the Heracles Almelo Stadium, then to which the admission ticket gives visitors right. Being the place itself, the path necessary to reach the place, to leave the stadium and related public facilities such as toilets and snack corners.
2.4The public may only take place where admits the ticket right; the numbering of seats must be strictly observed. Foundation Stadium Heracles Almelo and assign the events organizer reserve the right to change the original holder of the ticket, the holder of a ticket, visitors from Heracles Almelo Stadium, a place other than the place indicated on the ticket state without leaving entitlement to compensation or restitution.
2.5 Entrances, staircases, corridors, landings and the like are also intended in the event of danger, providing easy access to emergency services or to provide a safe exit to the visitors. The visitor is therefore strictly forbidden is unnecessary to stop at or near such places than is strictly necessary.
2.6 Upon leaving the Heracles Almelo Stadium invalidate the ticket. Exceptions are visitors to the business club and other visitors who have had prior consultation with a head steward or other authorized employees after leaving the Heracles Almelo Stadium, to be readmitted.

Article 3. Alcohol, drugs, merchandise

3.1It is forbidden to enter the visitor Heracles Almelo Stadium or stay in it while under the influence of alcohol, drugs or any other substance, including medications that can influence people’s behavior adversely.
3.2Bring drinks, drugs and the like, has forbidden. Buying and consuming (alcoholic) drinks is permitted only in designated places or spaces. (Supporterskavee ’t Hart, Alex Short home, business premises and snack corners)
3.3It is in the Heracles Almelo Stadium and the field of Heracles Almelo selling Stadium, or offering for sale of merchandise such as drinks, food, souvenirs, T-shirts, scarves, flags, etc., is permitted only in as much as written obtaining permission from Heracles Almelo and / or the Foundation Stadium. At the request of the entitled employees of Heracles Almelo Stadium or the Foundation must be handed over this permit or permission.
3.Heracles Almelo or the event organizer reserves the right to discontinue sales of merchandise, food and beverages, in whole or in part at certain times and / or in certain parts of the Heracles Almelo Stadium.
3.5 Heracles Almelo does not serve alcohol to persons under 18 years. It is forbidden to buy them alcohol and consuming.

Article 4. Discrimination, fireworks, weapons, nuisance

4.1 It is prohibited items to carry in the Stadium or in possession or in the possession, such as bottles, glasses, cans, sticks light with a bundled beam, banners with the opinion of Heracles Almelo and competent staff or event organizers , discriminatory or provocative texts, chains, impact -, cross – or impact weapons, or other objects that could be used as weapons or as a means to disturb the order.
4.2Bringing to Heracles Almelo Stadium or possession or own, as well as the lighting of fireworks is prohibited at all times.
4.3It is in the Heracles Almelo Stadium forbidden to throw any object or any liquid.
4.4It is forbidden to behave in Heracles Almelo Stadium in a manner by others as provocative, threatening, can be experienced offensive or discriminatory, or as a nuisance or as in any way the peace and order disruptive. This includes the chanting of slogans that could be perceived as discriminatory by others.
4.5 It is forbidden to Heracles Almelo Stadium means to be employed than to have it in place to cause the judgment of the competent employees, undue inconvenience or nuisance to third parties or have the ability to do risk arise for, harming to, another person or property. Means to produce noise to be understood below.
4.6It is prohibited any danger to property or life or create the health of themselves or others, or to inflict any other form of damage. In particular, it is prohibited lighting masts, fences, roofs, dug-outs and other climbing structures or objects or to be present. Exception is if it is given by, or on behalf of Heracles Almelo stadium or the Foundation expressly consent to carry out work. It is also forbidden to enter the court. Heracles Almelo takes action when this happens.
4.7 Bring dogs and other animals in the Heracles Almelo Stadium, prohibited other than authorized staff.

Article 5. Escape routes, seats, litter and smoking

5.1Any person must be informed upon arrival at the Stadium Heracles Almelo up the escape routes to be used in an emergency or threat thereof. The use of lifts in case of emergencies is prohibited.
5.2Everyone has the chair to use in accordance with the seat number on the ticket. It is forbidden to stand on chairs. Demolition of a chair leads to expansion and a stadium. The cost will be recovered from the destroyer.
5.3Any person shall include waste to be deposited the consumed drinks and food in the appropriate bins.
5.4Smoking is only allowed in designated places.

Article 6. picture and / or sound recordings

6.1Except, in the opinion of Heracles Almelo or an events organizer, authorized press photographers – filmmakers and journalists, is making picture and / or sound recordings in Heracles Almelo Stadium for commercial purposes is prohibited. This ban may be extended to all purposes. This is then indicated at the inputs.
6.2The Heracles Almelo Stadium has a video surveillance system operational. Visitors agree that video recordings of them can be made.

Article 7. Application of provisions

7.1Terms and general conditions of the Municipality of Almelo and the KNVB are integrally bound. The provisions in the criminal law, where this behavior concerns on public roads, or may involve, in Heracles Almelo Stadium application or a similar application.

2. Powers

Section 1. Instructions

1.1Evidence of authorized representatives of the Heracles Almelo stadium and event organizers, as well as police, fire, and other municipal health authority must immediately be followed by the visitors.
1.2Any person shall, at the request of authorized representatives of Heracles Almelo and the event organizer, or a designated person and the police to present a valid ticket or proof that he Heracles Almelo serves as assistant or the event organizer.
1.3Security Guards (competent staff, including stewards) Heracles Almelo are always entitled to search the visitor in possession of illegal objects and incorporate them as appropriate, in custody or destroy.

3. Penalties

Article 1. Removal

1.1Any person acting in any way contrary to the provisions of these terms and conditions, can be done by staff of Heracles Almelo and the event organizer or designated persons, as well as police and other authorized persons and / or organizations without prior notice access to the Heracles Almelo Stadium refuse either of (any part of) Heracles Almelo Stadium be removed or be handed over to the police. All this has immediate and irrevocable consequence that the ticket of the person (s), which can be occupied, cease to be valid without creating any right to a refund.
1.2 Foundation Stadium and Heracles Almelo are entitled, in case of conflict act as referred to above, or if there is a criminal act or an act, giving the appearance of Heracles Almelo, the KNVB and / or third parties being impaired, held respectively or outside the Heracles Almelo Stadium, but in relation standing with an event and / or competition in Heracles Almelo Stadium the person (s) in the future to deny access to one or more events and competitions, or without time limit and to take measures which may be necessary to enforce such a measure. This also applies to the original owner as referred to in chapter 5, section 1.2, based on the amount of the holder of the ticket.
1.3 Any person who acts in contravention of the above in any article, forfeit the KNVVB if the event is a football game, an immediately payable fine without being in any default or judicial intervention being required.

4. Ticket

Article 1.

1.1It is forbidden tickets commercial or otherwise sell or issue, in particular, at a higher price than stated thereon.
1.2Events, including matches are held c.q. played as much as possible at the time specified on the ticket (s) and day (s). The right to make changes or fixing errors in this respect, however, always reserved by the organizers.
1.3The cancellation, postponement and / or does not play a match, i.e. the event gives the public are not entitled to a refund of (any part) the entrance fee or other compensation, except in certain cases by Heracles or by allowing the event organizer rules
1.4Everyone must identify themselves when purchasing a ticket with a valid ID issued by the government. If identification is accepted passport, driving license or tourist card.
1.5To purchase tickets for football matches is that also a Season Club Card Club Card or KNVB pass must be presented (or any valid substitutes of these documents).
1.6Any person, the competent staff of Heracles Almelo the right to retain the data on the identification directly or indirectly. This can be in the form of making a copy of the identification.
1.7The manner of ticket sales, in addition to these provisions in Chapter 4, arranged in a specific construction which is supposed to be part of these terms and conditions. Anyone who has received a ticket in a different way than described under taking of the ticket may be denied access to the stadium.
1.8Access cards that do not recognize as such the authorized access control system, lose their validity and can be taken without the holder of the ticket is permitted.

5. Liability

Article 1.

1.1The Heracles Almelo Stadium visitor is liable for all direct and indirect damage that he caused or may not result from non-compliance with these terms and conditions and shall indemnify the Foundation Stadium, Heracles Almelo and the event organizer claims by third relevant . Neither the Foundation Stadium, nor Heracles, neither the event organizers nor their employees are liable for damages in any form whatsoever by the original holder or the holder of a ticket or suffered by a visitor unless he proves that there is gross negligence and / or omission.
1.2The original holder of the ticket is responsible and jointly liable for damages caused by the holder of the ticket.
1.3If for security reasons it is considered necessary that one or more visitors are excluded or removed from the stadium, the visitors must follow the instructions and there is no right to compensation or restitution.

6. Other provisions

Article 1.

Stadium Foundation has designated the right third party, Heracles Almelo and event organizers to what is to be made in our terms and conditions.

Article 2.

If one or more of the above provisions are not legally valid or will be more than the remaining provisions shall remain valid. In that case, shall replace the invalid provisions a new provision to the old ineffective as closely as possible, the contents, scope and purpose.

Supporters of the visiting club.

For the fans, visitors of the visiting club Heracles Almelo represents a visitors section available to a total of 500 seats. This full compliance with the rules under the stadium capacity as drawn up by the KNVB.

In addition to the house rules of Heracles Almelo applies to visitors, supporters that they are guests at Heracles Almelo, we will establish us as a host but that undesirable behavior Heracles Almelo adheres the right at the next organizing contest, visiting supporters not or under certain conditions (eg, mandatory buscombi) admit to Heracles Almelo Stadium .. Any damage will always be recovered from the visitors. Any evidence such as statements by security personnel or digital images will be made available to the police.

The KNVB guidelines for term stadium.

In recent years, the number increased around and disorder at football matches. Partly as a result of this increase the KNVB has been criticized on several occasions about the way the often disciplinary punishments and the amount thereof to the corresponding GFA (Professional Football Organisation). On the basis of the Rules of Disciplinary Procedure professional football disciplinary bodies have the ability to impose sanctions if the supporters of a GFA misbehaves and the GFA involved in short has not taken adequate measures. Repetition and severe forms vane disorder will lead to partly new harsher penalties set out in the regulations. In particular disorder focused on, or leading to confrontation with other supporters will be punished harder n may be.

This can lead to as a penalty, the play without (parts of) the public.

The starting points for the penalties in case of chants, destruction, throwing objects and the confrontation search contained in the Annexes of the KNVB stated.

Guidelines term stadiums KNVB 2009/2010:

Anyone who is reported by a professional football organization and / or the prosecution of the KNVB relevant football-related misconduct, including in any case but not exclusively riot means around football matches, will be excluded by the KNVB for visiting football stadiums . The KNVB will impose the appropriate people from stadiums accordance with the deadlines specified below. The KNVB uses the premise that the time limits apply unconditionally. Nevertheless, the limits imposed by the KNVB can include conditional and unconditional part. If the aim displayed conduct in the Directive deadline banning order against, among other players, trainers, coaches, (assistant) referees, persons charged with maintaining order, observers, the stadium management teams and / or club control the said period can be doubled if a person for the first time can not identify the occasion of a football match, called a “first-offender,” the KNVB explains the term of 3 months completely conditionally.

In case of recidivism, ie if a person for the first time at the KNVB is reported in relation to an offense referred to below, the term specified in the Directive banning period can be doubled. At relapse of the most serious offenses (20 years) lifetime stadium ban can be imposed.

PASSPORT PHOTO TURN:

If one person a stadium being told this person is obliged to make available a good likeness, recent passport within six weeks at the KNVB, in order to ensure a proper implementation of the stadium. If not, or not timely met this obligation, the term of the stadium will be doubled. The photograph will be destroyed three years after the banning order imposed. The KNVB, the stadium holder for the duration of the banning order imposed requests to provide a new recent passport every five years.

OffencesMonthsAlternatives
Law ID at the stadium 3 months (1st time conditional)
ID law around the stadium
(Only in combination with other conduct)
3 months (1st time conditional)
Giving false name  3 months 6 to 9 hours
Foul APV 9 months  15 to 22 hours
Attempted arson low endangerment 9 months  15 to 22 hours
Do not comply with an order or requisition of persons charged with card check and / or maintaining order, including police and stewards 9 months  15 to 22 hours
Forgery  9 months  15 to 22 hours
Insulting and / or hurting people 9 months  15 to 22 hours
Theft and embezzlement 9 months 15 to 22 hours
Mischief / provocation 9 months 15 to 22 hours
Public intoxication in or around the stadium 9 months 15 to 22 hours
(Slight) destruction or damage 9 months 15 to 22 hours
Violation of the Opium Act Depending on whether and / or the consequences 9 to 18 months 15 to 45 hours
Violations of the KNVB standard unspecified and / or separately in this Directive Dependence of the offense 9 to 24 months 15 to 60 hours
Throwing of objects and / or fluidsDepending on the fact and / or the consequences. 9 to 24 months Depending on the period from 15 up to 60 hours
Not meet a mandatory Combi control 12 months 24 to 30 hours
Attempted entry of the stadium 12 months 24 to 30 hours
Harming the reputation and / or the importance of football 12 months 24 to 30 hours
Offering / Selling tickets 18 months 36 to 45 hours
Possession or sale of illegal cards 18 months 36 to 45 hours
Sedition  18 months 36 to 45 hours
Trespassing / local trespassing outside the stadium (stadium area and vicinity) 18 months 36 to 45 hours
Arson low endangerment  18 months 36 to 45 hours
Rebellion  18 months 36 to 45 hours
Common assault 18 months 36 to 45 hours
Violation of the Weapons and Ammunition Act 18 months 36 to 45 hours
Ownership and / or possession and / or off fireworks  18 months 36 to 45 hours
Overt violence Depending on the definition and / or impact  Depending on the definition and / or impact 18 to 36 months Depending on the period: 36 up to 90 hours
Preparatory Action (For facts on which state a minimum of 36 months in accordance with this Directive) Depending on whether and / or the effects 18 to 36 months, Depending on the period: 36 up to 90 hours
Insult group c.q. spread discriminatory statements 24 months 40 to 60 hours
(Severe) destruction or damage 24 months 40 to 60 hours
Attempted arson with severe endangerment 36 months 75 to 90 hours

Attempted aggravated assault  36 months 75 to 90 hours
Threatening  36 months 75 to 90 hours
Trespassing / local trespassing at the stadium 36 months 75 to 90 hours
Penetration of the stadium by force 48 month
36 months 75 to 90 hours
Penetration of the stadium by force 48 months
Entering the court (trespassing) 60 months
Destruction with serious consequences
60 months
Ownership and / or possession and / or letting off a firework 60 months
Assault with serious bodily injury resulting c.q. aggravated assault 60 months
Arson serious endangerment 60 months
Attempted homicide 60 months
Participation in an attack or a fight 60 months
Assault with death resulting 240mo/20 years
Homicide  240mo/20 years
Participation in a fight, an attack with death as a result 240mo/20 years

II FINES

If a stadium ban imposed for at least 12 months, will also be fined (pursuant to Article 10.3 of the standard terms and conditions of the KNVB)
• for people in the age group from 12 to 16 years is a fine € 100, -;
• for persons aged from 16 to 18 years is a fine € 250, -;
• For people over 18 years is a fine € 450, -.

In case of violation of an imposed stadium bans imposed a fine for the first offense of € 900, – for the second offense a fine of € 1500, – and for the third and each subsequent offense a fine of € 2000, -.

III ALTERNATIVE PATHWAYS

In recent seasons, the clubs committee stadiums of the KNVB regularly requested unconditional banning order imposed to put a conditional ban. In exchange, the supporter must carry out a number of hours of unpaid work for the benefit of the club. Although the KNVB was positive, with respect to such requests, it appears that significant differences exist in the alternatives offered to them by the supporters clubs.
In order to put an end to this situation, the KNVB has drawn up a number of ‘rules’.

1. The third column of the Directive deadline stadium shows the margins that are to be observed in order supporters to offer an individual, focused on the person, alternative route. A proposal from a club to the committee stadiums will not be considered if the proposal for an alternative route does not cover at least the minimum number of hours corresponding to the committed act. If a supporter guilty to multiple behaviors, the behaviors in question is associated minimum number of hours added up.
2. Behaviors to 9 months, the club may ask the commission banning orders directly to conversion of an outright ban in a partially suspended ban. Conduct which an unconditional ban of 12 months or more is not previously considered by the committee stadiums until the relevant supporter least a quarter of its unconditional stadium has on it.
3. The respective club is responsible for the effectuation of the alternative pathway. Only after the club committee has notified in writing that the supporter alternative route has successfully completed, the committee will take the request for conversion into treatment (and can get the conversion as such stature).
4. The conversion of an outright ban in partly conditional ban has no impact on the supporter of the fine or the obligation to submit a passport photo. Conversion to a conditional stadium will be then not until after the supporter has handed a passport in accordance with the conditions specified in the writ. The supporter of the fine imposed remains due to the KNVB. Only after the supporter has paid the fine on the KNVB or a payment arrangement has been agreed with the bailiff, the conversion may itself take shape. For requests relating to stadiums to 9 months old must first be passed to conversion if the relevant supporter has met the writ costs to the KNVB.
If a supporter agreed a payment, it does not need to be on converting the unconditional prohibition of a conditional ban on the road. However, if the supporter his regime does not fulfill the entire period of the conditional ban will be imposed yet vested.
5. The supporter, who during the term of his banning order or within three years after its stadium, again guilty of any of the behaviors listed in the Directive, is not eligible to participate in an alternative program.
6. Supporters, who have an unconditional banning of (total) 48 months or more was imposed, are not eligible to participate in an alternative program.

The local authorities, Mayor, Police and Justice

The police at Heracles Almelo by organizing contests primarily responsible for public order outside the Heracles Almelo Stadium. In some cases (severe) disturbance of order in the stadium they will Heracles Almelo be asked to intervene inside the stadium.

Specific arrangements

Banners, banners and other expressions in words, pictures.

A banner or a text with a criminal offensive text with an insult directed at a person or body is removed from the stadium. In this context, is defined as offensive “if the border is / was exceeded accepted standards and values by broad layers of society.”

Chants

Action is taken against massive and prolonged chants with offensive texts or racist and / or discriminatory statements. As the chants is defined; all cases where abusive, offensive, threatening, racist and / or discriminatory texts are called from the stands. In this context, is defined as offensive “as the border is / was exceeded accepted standards and values by broad layers of society.” During the race will be stopped after a call. After a possible 2nd break, the possibility exists that the match will be permanently discontinued.

Heracles Almelo will be following the directive “to combat verbal abuse” of the KNVB. Within this directive provides a list of inadmissible verbal abuse. This is however not exclusive exhaustive list here.

Principles punish disorganization chants at an away GFA 2009/2010:

1st time One conditional match without away crowd, probation 2 years
2nd time in 2 years
(1st recidivism) 
Conversion of the suspended sentence + on match without away crowd for next season.
3rd time in 2 years
(2nd relapse) 
2 away games without away crowd + on match without away crowd for next season.
4th time in 2 years (3rd recidivism) 3 + games without away crowd on match without away crowd for next season.
5th time in 2 years (4th recidivism) 5 + games without away crowd on match without away crowd for next season.

Principles punish disorganization chants at a home GFA 2009/2010:

1st time A suspended sentence in the form of drawing up a plan of action aimed at preventing verbal abuse with a probationary period of two years (estimated 15,000)
2nd time in 2 years
(1st recidivism) 
The suspended sentence is converted.
3rd time in 2 years
(2nd relapse) 
Punishment in the form of drawing up a plan of action aimed at preventing verbal abuse (estimated 25,000)
4th time in 2 years (3rd recidivism) Punishment in the form of drawing up a plan of action aimed at preventing verbal abuse (estimated 35,000) + 1 match conditionally without an audience, probation 2 years.
5th time in 2 years (4th recidivism) 1 match without spectators.

Regarding recidivism is looking back up to two years from the date of the contest. Here, we look how often gets the professional football mission called competent disciplinary body to make an investment aimed at preventing repetition of verbal abuse, this at the expense of the professional football. The plan should provide for specific performance of the professional football which at their set time must be paid.

Group 2 Created with Sketch. KLEURRIJK ZWARTWIT HERACLES